WELKOM                               OP DE SITE VAN DE VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTE FRANEKER       Noord 41 8801 KT Franeker
 Wat zijn de kenmerken van de Vrije Evangelische Gemeente?  * Persoonlijk geloof en verantwoordelijkheid van de leden  * Het belang van zending  * Zelfstandigheid van de plaatselijke gemeente  * Vrijheid in gebondenheid  * Het zich niet willen binden aan een bepaalde geloofsbelijdenis  * Openheid naar andere kerken en geloofsgemeenschappen  Franeker telt zo'n 84 leden en vrienden van de gemeente.  In Friesland zijn er 4 Vrije Evangelische gemeenten :  Burgum, Franeker, Leeuwarden en Oudebildtzijl.  Totaal zijn er in Nederland 32 Vrije Evangelische Gemeenten die  aangesloten zijn bij de Bond. Zin in Franeker’ Geraakt door Gods visioen van vrede en van geluk voor alle mensen, willen we meewerken aan een goed samen-leven in onze stad. Met een groepje mensen uit diverse kerken en daarbuiten onderzoeken we sinds de winter 2014-2015 hoe de kerk van Franeker (buiten de kerk) een plaats kan bieden waar mensen samen kunnen zoeken naar Zin in hun leven. Wij denken dat in een drukke en versnipperde samenleving aandacht voor elkaar en het gesprek over de zin van het bestaan, over levens- vragen en levensvisies, over angst, twijfel en kracht, over geloof en ongeloof belangrijk is voor mensen. Zodat ieder haar of zijn eigen kracht kan ontdekken om het leven op te bouwen en mee te doen in een goed samen-leven. Kortom, wij willen ons inzetten voor een plaats -buiten de kerk- waar het leven gedeeld en wellicht ook gevierd kan worden. Contact / reageren: d.vanhouten@planet.                                                  Interieur kerk  
Kerkdiensten: alle diensten beginnen om 9.30 uur! (tenzij anders vermeld)    Wij herkennen ons NIET in de Nashville-verklaring!!                             (Zie toelichting bij Nieuws) Hier is de preek te lezen van              Oecumenische Doopdienst van 7-7-2019 door ds. D. N. van Houten   juli   28.  ds. T. Hibma      Arum/Kimswerd          samen met de Prot. Gem. Franeker          in de VEG kerk.          Er is koffiedrinken na de dienst          GEEN DIENST IN DE MARTINI KERK augustus     4.  ds. L. Oost                                                    Wergea          samen met de Prot. Gem. Franeker          in de Martini kerk.          Er is koffiedrinken na de dienst          GEEN DIENST IN DE VEG KERK   11.  ds. R. Wind                                                Franeker          samen met de Prot. Gem. Franeker          in de VEG kerk.          Er is koffiedrinken na de dienst          GEEN DIENST IN DE MARTINI KERK   18.  dhr. H. Giliam    (Fryske Tsjinst)               Pingjum   25.  Openluchtdienst  thema “ Lichaam van Christus”           bij fam. Jac. Roorda Harlingerweg 80           thema: “Lichaam van Christus”               Trek makkelijke kleren en schoenen aan en           doe mee!            Liturgie werkgroep en ds. D.N. van Houten           september      1.  ds. D. N. van Houten                     eigen predikant           Maaltijd van de Heer!      8.  dhr. U. Zwaga                                           Mantgum    15.  ds. H. J. Delwig                                   Leeuwarden