WELKOM                               OP DE SITE VAN DE VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTE FRANEKER       Noord 41 8801 KT Franeker
 Wat zijn de kenmerken van de Vrije Evangelische Gemeente?  * Persoonlijk geloof en verantwoordelijkheid van de leden  * Het belang van zending  * Zelfstandigheid van de plaatselijke gemeente  * Vrijheid in gebondenheid  * Het zich niet willen binden aan een bepaalde geloofsbelijdenis  * Openheid naar andere kerken en geloofsgemeenschappen  Franeker telt zo'n 84 leden en vrienden van de gemeente.  In Friesland zijn er 4 Vrije Evangelische gemeenten :  Burgum, Franeker, Leeuwarden en Oudebildtzijl.  Totaal zijn er in Nederland 32 Vrije Evangelische Gemeenten die  aangesloten zijn bij de Bond. Zin in Franeker’ Geraakt door Gods visioen van vrede en van geluk voor alle mensen, willen we meewerken aan een goed samen-leven in onze stad. Met een groepje mensen uit diverse kerken en daarbuiten onderzoeken we sinds de winter 2014-2015 hoe de kerk van Franeker (buiten de kerk) een plaats kan bieden waar mensen samen kunnen zoeken naar Zin in hun leven. Wij denken dat in een drukke en versnipperde samenleving aandacht voor elkaar en het gesprek over de zin van het bestaan, over levens- vragen en levensvisies, over angst, twijfel en kracht, over geloof en ongeloof belangrijk is voor mensen. Zodat ieder haar of zijn eigen kracht kan ontdekken om het leven op te bouwen en mee te doen in een goed samen-leven. Kortom, wij willen ons inzetten voor een plaats -buiten de kerk- waar het leven gedeeld en wellicht ook gevierd kan worden. Contact / reageren: d.vanhouten@planet.                                                  Interieur kerk  
Kerkdiensten: alle diensten beginnen om 9.30 uur! (tenzij anders vermeld)   28  ds. Fr. J. Daane                                     Leeuwarden november     4  ds. H. J. Delwig                                     Leeuwarden         (Maaltijd van de Heer en Oogstdienst     11  ds. D. N. van Houten  (geen dienst in VEG)         We gaan met zijn allen naar de Toermalijn  er is Kerk School Gezinsdienst.                     18  ds. L. Oost                                                    Wergea   25  ds. D. N. van Houten (Einde kerkelijk jaar)         We gedenken hen die ons zijn ontvallen. Wilt U ook een moment van stilte of een kaarsje                  voor een dierbare branden, hartelijk welkom.         Na de dienst koffie /thee drinken. december     2  ds. H. J. Delwig     (   1 e Advent)          Leeuwarden       9  ds. D. N. van Houten ( 2 e Advent)             Franeker