WELKOM                               OP DE SITE VAN DE VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTE FRANEKER       Noord 41 8801 KT Franeker
 Wat zijn de kenmerken van de Vrije Evangelische Gemeente?  * Persoonlijk geloof en verantwoordelijkheid van de leden  * Het belang van zending  * Zelfstandigheid van de plaatselijke gemeente  * Vrijheid in gebondenheid  * Het zich niet willen binden aan een bepaalde geloofsbelijdenis  * Openheid naar andere kerken en geloofsgemeenschappen  Franeker telt zo'n 84 leden en vrienden van de gemeente.  In Friesland zijn er 4 Vrije Evangelische gemeenten :  Burgum, Franeker, Leeuwarden en Oudebildtzijl.  Totaal zijn er in Nederland 32 Vrije Evangelische Gemeenten die  aangesloten zijn bij de Bond. Zin in Franeker’ Geraakt door Gods visioen van vrede en van geluk voor alle mensen, willen we meewerken aan een goed samen-leven in onze stad. Met een groepje mensen uit diverse kerken en daarbuiten onderzoeken we sinds de winter 2014-2015 hoe de kerk van Franeker (buiten de kerk) een plaats kan bieden waar mensen samen kunnen zoeken naar Zin in hun leven. Wij denken dat in een drukke en versnipperde samenleving aandacht voor elkaar en het gesprek over de zin van het bestaan, over levens- vragen en levensvisies, over angst, twijfel en kracht, over geloof en ongeloof belangrijk is voor mensen. Zodat ieder haar of zijn eigen kracht kan ontdekken om het leven op te bouwen en mee te doen in een goed samen-leven. Kortom, wij willen ons inzetten voor een plaats -buiten de kerk- waar het leven gedeeld en wellicht ook gevierd kan worden. Contact / reageren: d.vanhouten@planet.                                                  Interieur kerk  
Kerkdiensten: alle diensten beginnen om 9.30 uur! (tenzij anders vermeld)    Wij herkennen ons NIET in de Nashville-verklaring!!                             (Zie toelichting bij Nieuws) Hier is de preek te lezen van              Oecumenische Doopdienst van 7-7-2019 door ds. D. N. van Houten   oktober      6   KSG samen met de Korendrager           ds. Dorette van Houten    13   ds. H. J. Delwig                                   Leeuwarden    20   ds. D. N. van Houten                     eigen predikant    27   ds. L. Oost            Wergea           Nationale Bijbel Zondag november      3  ds. D. N. van Houten                     eigen predikant          Maaltijd v.d. Heer,  Oogstdienst          Thema: “Bijbel in Beeld”   10   ds. J. v.d. Geer                                             Utrecht   17   ds. R. Wind                                                 Franeker   24   ds. D. N. van  Houten  (Einde kerkelijk jaar)          We gedenken hen die zijn overleden