HELAAS GAAN ALLE DIENSTEN  IN DE KERK VOORLOPIG NIET                                                                      DOOR! Omrop Fryslân zendt de komende weken op zondagochtend 10.00 uur een kerkdienst met oecumenisch karakter uit vanuit de Martinikerk Franeker. Omdat u vanwege het Corona-virus niet naar de kerk kunt komen, kunt u zo toch een dienst bijwonen, al is het dan via de televisie of het internet. Op de website fan Omrop Fryslân zal de liturgie ook worden aangeboden! De liturgie is te vinden bij Nieuws!                  van 29-3-2020 29 maart ds. W. Beekman (classispredikant PKN                                                            van Friesland)   5 april  ds. Dorette van Houten   (V.E.G. Franeker) 12 april  ds. Sytze Ypma   PASEN      (PKN) 19 april  ds. Margarithe Veen             (PKN) 26 april ?   3 mei ?   'Samen stil worden' Nu we niet meer bij elkaar kunnen komen kan ieder die dat wil aan het volgende meedoen: Elke maandag t/m zaterdag is er om 12 uur een gezamenlijk moment van stilte en gebed. Je kunt daarbij  eventueel een kaars aansteken. We worden dan stil, bidden voor elkaar en anderen en /of denken aan elkaar. Wie wil kan gebedsintenties delen met onze dominee: ... Dorette van Houten T.  0517-390664 of  06-22.97.25.98 E. d.vanhouten@planet.nl KLOKKEN VAN TROOST EN HOOP! De kerken in Franeker zullen de komende twee woensdag avonden tussen 19.00 en 19.15 uur de klokken luiden. Met deze ‘Klokken van Hoop en Troost’ sluiten de kerken aan bij het initiatief van de Raad van Kerken Nederland om in het hele land een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden.
                                                          WELKOM                               OP DE SITE VAN DE VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTE FRANEKER       Noord 41 8801 KT Franeker               ingeschreven KvK 76036308
 Wat zijn de kenmerken van de Vrije Evangelische Gemeente?  * Persoonlijk geloof en verantwoordelijkheid van de leden  * Het belang van zending  * Zelfstandigheid van de plaatselijke gemeente  * Vrijheid in gebondenheid  * Het zich niet willen binden aan een bepaalde geloofsbelijdenis  * Openheid naar andere kerken en geloofsgemeenschappen  Franeker telt zo'n 84 leden en vrienden van de gemeente.  In Friesland zijn er 4 Vrije Evangelische gemeenten :  Burgum, Franeker, Leeuwarden en Oudebildtzijl.  Totaal zijn er in Nederland 32 Vrije Evangelische Gemeenten die  aangesloten zijn bij de Bond. Zin in Franeker’ Geraakt door Gods visioen van vrede en van geluk voor alle mensen, willen we meewerken aan een goed samen-leven in onze stad. Met een groepje mensen uit diverse kerken en daarbuiten onderzoeken we sinds de winter 2014-2015 hoe de kerk van Franeker (buiten de kerk) een plaats kan bieden waar mensen samen kunnen zoeken naar Zin in hun leven. Wij denken dat in een drukke en versnipperde samenleving aandacht voor elkaar en het gesprek over de zin van het bestaan, over levens- vragen en levensvisies, over angst, twijfel en kracht, over geloof en ongeloof belangrijk is voor mensen. Zodat ieder haar of zijn eigen kracht kan ontdekken om het leven op te bouwen en mee te doen in een goed samen-leven. Kortom, wij willen ons inzetten voor een plaats -buiten de kerk- waar het leven gedeeld en wellicht ook gevierd kan worden. Contact / reageren: d.vanhouten@planet.nl                                                  Interieur kerk