(zie ook:   http://www.bondveg.nl          Franeker 1881, de plaats waar de Bond is opgericht Door Dorette van Houten Terwijl de Universiteit in 1811 is gesloten, is Franeker in 1881 nog steeds een levendig stadje met 7169 inwoners. De bewoners van het academiegebouw zijn niet meer de studenten (zoals Anna Maria van Schurman, 1607-1678, geleerde, dichteres en kunstenares) en professoren (zoals Descartes, 1596-1650, filosoof en wiskundige) , maar patiënten en verpleegkundigen van het psychiatrische ziekenhuis. Hoewel, ‘patienten’ is misschien wat eufemistisch voor de opgesloten bewoners, ‘verpleegkundigen’ voor de bewaarders en ‘ziekenhuis’ voor inrichting/ gesticht. ‘Naar Franeker gaan’ is een vaste uitdrukking geworden voor ‘niet goed snik zijn’. Werkgelegenheid is er in de handel van cichorei en andere landbouwproducten, in de opkomende industrie en de middenstand, al is er in deze periode wel een tijdelijke teruggang van de economie. Vaarwegen, de spoorweg en verbeterde landwegen zorgen voor goede verbindingen. Eén van de jaarlijkse hoogtepunten voor de stad is de z.g. PC dag, ‘het Wimbledon’ van de kaatssport, georganiseerd door de ‘Permanente Commissie (PC) der Franeker Kaatspartij’. Bij de oprichting van de Bond in Franeker kent de stad de volgende plaatselijke kerken: een Rooms- Katholieke parochie, een (vrijzinnige) Hervormde gemeente, een Doopsgezinde gemeente, een Baptistengemeente, een Vrije Evangelische gemeente, een Gereformeerde Kerk A (Afscheiding) waar dr. H. Bavinck op dat moment predikant is en een Gereformeerde kerk B (Doleantie). De Vrije Evangelische Gemeente Franeker bestond vijf jaar toen de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in haar kerkgebouw werd opgericht. Vanaf het ontstaan tot op de dag van vandaag hebben de doopleden, leden en vrienden van de gemeente samen het geloof vorm en inhoud gegeven. Daarbij veranderden met iedere generatie de ‘manieren van doen’ en ‘manieren van geloven’. Gastvrijheid, aandacht voor elkaar en het persoonlijk geloof bleken van blijvende waarde. Staande in die traditie proberen we ook in deze tijd plaats te maken en aandacht te hebben voor betrokkenen en ‘voorbijgangers’. De onderlinge eenheid vinden we belangrijk, maar er moet daarbij voldoende ruimte zijn voor verscheidenheid. Ieder gelooft immers op een andere, eigen manier in dezelfde Vader, Zoon en heilige Geest. Vanuit die overtuiging zijn er met de andere kerken van Franeker goede contacten, onder andere via de Raad van Kerken. De gemeente heeft haar taken onderverdeeld in drie clusters: leren, vieren en dienen. In ieder cluster hebben werkgroepen eigen taken en bevoegdheden. Met vele handen proberen we niet alleen het werk licht te houden maar ook ruimte te bieden voor ieders inbreng. Dat neemt niet weg dat (ook) wij er slechts zeer beperkt in slagen nieuwe generaties aan te spreken. Dit roept soms heimwee op naar vroeger, hoewel we ons realiseren dat we niet terug in de tijd kunnen of willen. Ons beleidsplan kreeg de titel mee ‘Je staat er niet alleen voor’. Die titel spreekt vertrouwen uit in God, in elkaar, de Bondsgemeenschap en in de wijde gemeente van Christus. Ook spreekt het van vertrouwen in de toekomst: ga maar, je staat er niet alleen voor.